Buszbérlés - Személyszállítás

Utazási feltételek

Az utazásszervező neve:

Miskovics-Busz kft MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda

Címe: 2831 Tarján, Szegfű u. 1/a

Tel./Fax: 34-373-298;    06-70-229-20-87

Engedélyszáma:U-000975  Cégjsz.: 11-09-009847/2004     Adószáma: 13213257-2-11

Vagyoni biztosíték:  QBE Insurance (Europe)    Limited Magyarországi fióktelepe

Kötvényszám VBB/2008/283;      VBB/2009/283B

Utazási Szerződés

amely létrejött egyrészről a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  mint utazásszervező, másrészről megrendelő (Utas)…………………………………………………. között az alábbi feltételekkel, a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  által szervezett utazásra. Pozíciószám:

1.    Az MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda által szervezett utazásokra a Ptk. 415-416 §-a, valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységéről szóló módosított 213, 214/1996. (XII. 23) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.
 2.    Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és részvételi díjat az utazási iroda programajánlata tartalmazza. A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget, az áfát tartalmazza. Az utazási iroda fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.
3.    Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az Utas megrendelte, a díjelőleget
befizette, a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  a megrendelést elfogadta és aláírásukkal a szerződésben mindezt érvényesítették. Az Utas kijelenti, hogy a számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a jelentkezési lap aláírásával elfogadta és az utazási tájékoztatót átvette.

 4 Az utazás díjelőlege a részvételi díj 40%-a. Az Utas a teljes részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül köteles befizetni. A fizetésihatáridők be nem tartása esetén  a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  jogosult az utazási szerződést megszűntnek tekinteni, a megrendelt szolgáltatásokat lemondani.
 5. A MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  részvételi díja biztosítási díjat nem tartalmaz. Az Utast az utazási iroda külön díjazás ellenében betegség-, baleset- és poggyászkár esetére biztosítja. Az utazási iroda és az Utas között útlemondási szerződés jöhet létre a teljes részvételi díj 5%-ának befizetése ellenében. Útlemondási szerződés csak a jelentkezéssel és az előleg befizetésével együtt köthető.
6.  A  MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda az utazás részvételi díját bel- vagy külföldi hatósági ár, devizaárfolyam, közlekedési költségek árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 15 %-ot meghaladja, az Utas az értesítéstől számított 3 napon belül, a kért dátum előtt legkésőbb 7 nappal elállhat az utazási szerződéstől. Ebben az esetben a befizetett összeg maradéktalanul visszajár.

7.  A  MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda az utazás megkezdése előtt 15 nappal elállhat az utazási szerződéstől befizetett összeg visszatérítése mellett a legkisebb utaslétszám hiányában, illetve ha az utazást a szerződés megkötésekor előre nem látható, az emberi életet, az egészséget, illetve a vagyonbiztonságot külső körülmény veszélyezteti. Ha az utazási szerződés a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  hibájából szűnik meg, az Utas kérheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését.

8.    Amennyiben az utazást vis major, háború, járvány, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, ezért és a szolgáltatások fenti okból történő elmaradásáért vagy részleges teljesítéséért a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben irodánk igyekszik mindent megtenni az Utas érdekében, ami az adott helyzetben maximálisan lehetséges.

9. Az Utas jogosult az utazásban való részvételi jogát más személyre átruházni, ha az utazási irodát erről időben, legalább indulás előtt 1 héttel tájékoztatta.

10.   Az Utas a poggyászának őrizetéről maga gondoskodik. Elveszett poggyász és dokumentumokért az iroda felelősséggel nem tartozik.

11.  Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám- és devizaszabályok, egészségügyi előírások, vízum stb.) betartani. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az utazási irodánál jelentkező igazolt kár az Utast terheli.
 12. Az Utasnak jogában áll az utazást lemondani meghatározott kötbérfizetési kötelezettség mellett. A kötbér a részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:

 35-30.       napig a részvételi díj 10 %-a
 29-20.      napig a részvételi díj 40 %-a
 19-4.      napig a részvételi díj 80 %-a
  3-0.      napig a részvételi díj 100 %-a

Ezen befizetési feltételek akkor is érvényesek, ha az Utast hirtelen baleset vagy betegség éri,
kivéve, ha rendelkezik stornó biztosítással. Ez esetben dokumentummal kell igazolnia a  
lemondás indokát - a biztosító az önrész levonásával visszatéríti a részvételi díjat.

Amennyiben az Utas saját hibájából (pl. érvénytelen, lejárt vagy az utazás kezdetéig el nem készült útlevél) az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
Ha az Utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ebben az esetben a MI-TI-Busz Travel Utazási  Irodának  jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni.
 
13.   A MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda   a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is vállalja a felelősséget, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesíti.
A  MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda a szerződésszegéssel járó kárt köteles megtéríteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt.

 14.    Az Utas a szerződés hibás teljesítése esetén kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul közölje a MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda   képviselőjével (utaskísérő idegenvezető, helyszíni szolgáltató). Az iroda képviselője köteles a bejelentést  jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban jelezze. Késedelmes bejelentés esetén a
MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A  MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról az Utast tájékoztatni.

15.    A  MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda a nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.

16.    Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 17.    Az általános utazási feltételeket az Utas jelentkezéskor elolvassa, tudomásul veszi, és tudomásulvételét aláírásával igazolja. Amennyiben az Utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, szerződéseket köt illetve nyilatkozik, hogy a szerződés egy példányát átvette.
 
18.  A   MI-TI-Busz Travel Utazási  Iroda  által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alá vetik magukat a Tatabányai  Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Utazási feltételeket tudomásul vettem, magamra (az általam képviselt személyre nézve) kötelezőnek fogadom el.


Út megnevezése, dátuma: .................................................................................................


Utas aláírása: …………………………….   


Szerződés dátuma: ………………………